• Corona Reglement

  In het huidige tijdsgewricht moeten we allemaal rekening houden met de gevolgen van COVID-19. Voor AZC geldt een specifiek prototol. Het is van groot belang dat alle (ouders van) actieve leden zich bekend maken met de inhoud van dit protocol en zich hieraan houden. Overtredingen van dit protocol kunnen ernstige gevolgen hebben voor de vereniging en leiden tot repercussies voor de betrokken leden.

 • Reglement

  De basis van onze reglementen ligt in onze statuten. In het huishoudelijk reglement van AZC wordt ingegaan op de wijze waarop AZC is georganiseerd. Ook zijn afspraken rondom tuchtrecht, lidmaatschap, contributie en bijvoorbeeld onderscheidingen nader beschreven.

  Veel aandacht is er ook voor zogenaamde gedragscodes; de wijze waarop wij in het rond het water met elkaar wensen om te gaan met specieke aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Hierover ook meer verderop in deze pagina.

  Voor vrijwilligers is van belang dat in het kader van een veilig Sportklimaat we juist in het aannamebeleid zorgvuldig zijn. Dit geldt voor bestuurders, commissieleden, trainers, coaches, teammanager, juryleden, scheidsrechters, kortom voor alle vrijwilligers die het sporten binnen AZC begeleiden en of mogelijk maken. Voor nieuwe vrijwilligers geldt:

  • dat er een kennismakingsgesprek wordt gehouden;
  • er referenties worden opgevraagd bij verenigingen waarvoor eerder inzet is geweest;
  • er een VOG verplicht is welke elke 3 jaar wordt herhaald (dit geldt tevens voor alle nu bestaande vrijwilligers);
  • de vrijwilliger zich bekend maakt met ons reglement, met name de onderdelen veilig sportklimaat/gedragsregels;
  • de vrijwilliger lid wordt van AZC en daarmee dus automatisch ook van de KNZB, zie inschrijfformulier.

  Kennis nemen van ons huishoudelijk reglement is belangrijk voor alle leden van AZC. Dé manier om met dezelfde instelling in de wedstrijd te zitten!

  De vollediige tekst van ons huishoudelijk reglement kun je hier downloaden.

   

 • Veilig Sportklimaat

   

  Grensoverschrijdend gedrag

  Wanneerje te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Hetkan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. In voorkomende gevallen kun je je wenden tot 1 van de vertrouwenscontactpersonen van AZC. 

  Voorkom grensoverschrijdend gedrag
  Veel mensen denken dat grensoverschrijdend gedrag bij hun vereniging of zwembad niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook bij AZC kan het gebeuren en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op AZC én op onze sporten in het algemeen. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten.

  Globaal onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:

  *Pesten
  *Discriminatie
  *Bedreiging
  *Belediging
  *Mishandeling
  *Seksuele intimidatie

  Gedraag je sportief!
  Je kunt op verschillende manieren sportief gedragen.

  *Als speler door sportief te zijn tegen over je medesporters en je tegenstander door bijvoorbeeld het spel eerlijk te spelen en respect   voor de prestatie van een ander
  *Als coach door je sporters op een sportieve en positieve manier te coachen en aan te moedigen.
  *Als bestuurder door binnen de vereniging een goede en sportieve sfeer te creëren, een voorbeeld van sportiviteit te zijn voor alle leden van de vereniging.

  Houd je aan de spel- en gedragsregels
  Spelregels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het spel op een eerlijke en juiste manier verloopt. Vaak is er een scheidsrechter of official aanwezig bij wedstrijden die in de gaten houdt of alles volgens de spelregels verloopt. Maar ken jij zelf de spelregels goed? Als je goed op de hoogte bent van de spelregels zal je merken dat het spel ook leuker is. Niet alleen sporters dienen de regels te kennen maar dat is ook belangrijk voor ouders en toeschouwers. Als zij op de tribune zitten om aan te moedigen is het handig als ook zij weten wat de spelregels zijn. Op die manier is meer begrip voor bijvoorbeeld de beslissingen van de scheidsrechter of official.

  Naast spelregels zijn er ook gedragsregels of omgangsregels. In deze regels staan de afspraken die er binnen een vereniging zijn, hoe eenieder met elkaar om dient te gaan en wat de normen en waarden zijn binnen de vereniging. Deze gedragsregels of omgangsregels vind je terug in ons huishoudelijk reglement.

  Aanpak van excessen
  Sportclubs worden helaas geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de zwemsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die door de persoon, die het ondergaat, als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, die

  * door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren
  en/of
  *als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten
  én
  *plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

  Meldt grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenscontactpersonen van AZC
  Marion Castelijn en Petra van Geen zijn binnen AZC de vertrouwenscontactpersonen. In voorkomende gevallen kun je ze bereiken via vertrouwenspersoon@azc-alphen.nl. Meldingen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandelt en eventuele acties worden altijd in samenspraak met betrokkene genomen. De vertrouwenspersonen van AZC kunnen in voorkomende gevallen advies inwinnen en afstemming zoeken met de vertrouwenscontactpersoon van de KNZB of NOC/NSF. Klik voor mee informatie op 1 van de links hiervoor.

 • Privacy Statement

  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Aangezien wij als vereniging met persoonsgegevens werken, heeft dat ook consequenties voor ons.

  We hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hier lezen.

  Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet conform de wetgeving is, maar tot die tijd zullen wij toch foto’s op de site zetten. Mocht je bezwaar hebben tegen plaatsing van een foto van jezelf, je zoon of dochter, dan vragen we je ons te mailen op privacy@azc-alphen.nl. De foto (of foto’s) worden dan zo snel mogelijk verwijderd.