• Corona Reglement

  In het huidige tijdsgewricht moeten we allemaal rekening houden met de gevolgen van COVID-19. Voor AZC geldt een specifiek prototol. Het is van groot belang dat alle (ouders van) actieve leden zich bekend maken met de inhoud van dit protocol en zich hieraan houden. Overtredingen van dit protocol kunnen ernstige gevolgen hebben voor de vereniging en leiden tot repercussies voor de betrokken leden.

 • Reglement

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2014 is het herijkte huishoudelijk reglement van AZC vastgesteld. In dit huishoudelijk reglement wordt ingegaan op de wijze waarop AZC is georganiseerd. Veel aandacht is er ook voor zogenaamde gedragscodes; de wijze waarop wij in het rond het water met elkaar wensen om te gaan. 

  Ook zijn afspraken rondom tuchtrecht, lidmaatschap, contributie en bijvoorbeeld onderscheidingen nader beschreven.

  Kennis nemen van ons huishoudelijk reglement is belangrijk voor alle leden van AZC. Dé manier om met dezelfde instelling in de wedstrijd te zitten!

  De vollediige tekst van ons huishoudelijk reglement kun je hier downloaden.

   

 • Veilig Sportklimaat

  Grensoverschrijdend gedrag

  Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. In voorkomende gevallen kun je je wenden tot 1 van de vertrouwenscontactpersonen van AZC. 

  Voorkom grensoverschrijdend gedrag

  Veel mensen denken dat grensoverschrijdend gedrag bij hun vereniging of zwembad niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook bij AZC kan het gebeuren en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op AZC én op onze sporten in het algemeen. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten.

  Globaal onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:

  *Pesten

  *Discriminatie

  *Bedreiging

  *Belediging

  *Mishandeling

  *Seksuele intimidatie

  Gedraag je sportief!

  Je kunt op verschillende manieren sportief gedragen.

  *Als speler door sportief te zijn tegen over je medesporters en je tegenstander door bijvoorbeeld het spel eerlijk te spelen en respect voor de prestatie van een ander

  *Als coach door je sporters op een sportieve en positieve manier te coachen en aan te moedigen.

  *Als bestuurder door binnen de vereniging een goede en sportieve sfeer te creëren, een voorbeeld van sportiviteit te zijn voor alle leden van de vereniging.

  Houd je aan de spel- en gedragsregels

  Spelregels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het spel op een eerlijke en juiste manier verloopt. Vaak is er een scheidsrechter of official aanwezig bij wedstrijden die in de gaten houdt of alles volgens de spelregels verloopt. Maar ken jij zelf de spelregels goed? Als je goed op de hoogte bent van de spelregels zal je merken dat het spel ook leuker is. Niet alleen sporters dienen de regels te kennen maar dat is ook belangrijk voor ouders en toeschouwers. Als zij op de tribune zitten om aan te moedigen is het handig als ook zij weten wat de spelregels zijn. Op die manier is meer begrip voor bijvoorbeeld de beslissingen van de scheidsrechter of official.

  Naast spelregels zijn er ook gedragsregels of omgangsregels. In deze regels staan de afspraken die er binnen een vereniging zijn, hoe eenieder met elkaar om dient te gaan en wat de normen en waarden zijn binnen de vereniging. Deze gedragsregels of omgangsregels vind je terug in ons huishoudelijk reglement.

  Aanpak van excessen

  Sportclubs worden helaas geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de zwemsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die door de persoon, die het ondergaat, als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, die

  * door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren

  en/of

  *als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten 

  én

  *plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

  Meldt grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenscontactpersonen van AZC

  Marion Castelijn en Petra van Geen zijn binnen AZC de vertrouwenscontactpersonen. In voorkomende gevallen kun je ze bereiken via vertrouwenspersoon@azc-alphen.nl. Meldingen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandelt en eventuele acties worden altijd in samenspraak met betrokkene genomen. De vertrouwenspersonen van AZC kunnen in voorkomende gevallen advies inwinnen en afstemming zoeken met de vertrouwenscontactpersoon van de KNZB of NOC/NSF. Klik voor mee informatie op 1 van de links hiervoor.