• Contributie

  Start4AZC

  Voor nieuwe jonge leden is het aan te raden eerst lid te worden van de afdeling Start4AZC. Dan komen ze met alle disciplines van de zwemsport die binnen AZC worden beoefend in aanraking.

  Inschrijven

  Om je in te schrijven als lid dien je het online inschrijfformulier in te vullen; een email met alle gegevens die zijn verstrekt wordt dan naar de ledenadministratie verzonden, die de verdere inschrijving afhandelt. Let op: bij het inschrijven is ook eenmalig €12,50 inschrijfgeld verschuldigd.

  Inschrijven als official
  Indien je louter optreedt als official voor 1 van de onderdelen van AZC, schrijf je jezelf kosteloos in via het online inschrijfformulier. Dus geen eenmalige inschrijfkosten en ook geen periodieke contributie. We zijn tenslotte erg blij dat je je als official inspant voor onze club!

  Opzegging

  Opzegging te allen tijde zenden aan de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail geschieden aan het einde van een kalenderkwartaal met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste één maand. Voorbeeld: Opzeggingen ontvangen na 30 november gaan pas in per de eerste april daaraanvolgend. Contributie is dan nog verschuldigd over het kwartaal januari t/m maart.Het bestuur is bij opzegging gerechtigd evt. t.b.v. het lid gemaakte kosten op het lid te verhalen.

  Contributie

  De contributie wordt geïnd middels:

  • automatische incasso
  • betaling op eigen initiatief (hier zijn extra kosten aan verbonden)

  De nota's worden voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal aan de leden, die geen machtiging hebben verstrekt, toegezonden. Indien men kiest voor betaling op eigen initiatief wordt per kwartaal €5.- kosten in rekening gebracht.De contributie is vooraf verschuldigd en dient binnen 14 dagen na de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling, d.w.z. niet binnen 30 dagen na verschuldigd zijn, wordt het lid een boete opgelegd van €2,50 per kwartaal dat de betaling te laat is.

  Bedragen in € met ingang van 1 janari 2017 per jaar/seizoen op 01/07 op 01/10 op 01/01 op 01/04
  Schoonspringen Synchroonzwemm en Zwemmen          
  1 uur trainen 245,- 53,- 53,- 86,- 53,-
  2 uur trainen 341,- 78,- 78,- 107,- 78,-
  3 uur trainen 451,- 104,- 104,- 139,- 104,-
  4 uur trainen 558,- 131,- 131,- 165,- 131,-
  zaalhuur schoonspringen 89,-   44,5 44,5  
  Waterpolo          
  1x trainen instroom t/m 12jr 245,- 53,- 53,- 86,- 53,-
  2x trainen instroom t/m 12jr 341,- 78,- 78,- 107,- 78,-
  2 x trainen vanaf 18 jaar 420,- 97,- 97,- 129,- 97,-
  3 x trainen t/m 17 jaar 451,- 104,- 104,- 139,- 104,-
  3 x trainen vanaf 18 jaar 545,- 129,- 129,- 158,- 129,-
  4 x trainen t/m 17 jaar 559,- 132,- 132,- 163,- 132,-
  4 x trainen vanaf 18 jaar 650,- 154,- 154,- 188,- 154,-
  Start4AZC 208,- 52,- 52,- 52,- 52,-
  Old Stars 153,- 153,-      
  Ondersteunend lidmaatschap 80,- 80,-      

  N.B.: Bij betaling op eigen initiatief worden bestaande bedragen per kwartaal met €5,00 verhoogd!

  ** het gehanteerde contributietarief is afgeleid van het regulier aantal door AZC aangeboden trainingen per week behorende bij de trainingsgroep/het team waarin je bent ingedeeld.

  Verbeter je zwemvaardighied

  Met ingang van 29 januari 2017 kent AZC een nieuw onderdeel: Lessen ter verbetering van de zwemvaardigheid! Dit initiatief valt onder de Sportimpuls die AZC toegekend heeft gekregen en waarmee naast dit onderdeel ook de natte gymlessen voor een vijftal basisscholen worden gegeven.
  Het tarief voor lessen ter verbetering van de zwemvaardigheid bedraagt € 10,00 per maand en wordt ook met deze frequentie geïncasseerd (machting voor incasso is verplicht). Omdat dit aanbod valt onder de toegekende Sportimpuls worden vooralsnog de gebruikeljke inschrijfkosten (€ 12,50) niet in rekening gebracht.

  Ouderzwemmen bij de afdeling Wedstrijdzwemmen

  Zwemt je zoon of dochter op dinsdagavond bij de afdeling wedstrijdzwemmen en je wilt zelf ook actief worden? Dan kan! Er is voor deze avond een speciale baan gereserveerd voor ouders die ook meters willen maken in het water. Voor deze mogelijkheid hebben we nu een apart tarief van € 10,00 per maand. Meld je aan als lid voor deze zwemacitivteit en combineer je betrokkenheid voor je zoon of dochter met het werken aan je conditie!